REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO „unITed”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego www.united.org.pl, a także zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
3. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązane są uzyskać zgodę ich przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności na zawarcie umowy z Usługodawcą.
4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień. Akceptacja Regulaminu następuje w momencie zaznaczenia stosownego pola podczas Rejestracji.
5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2. Definicje

1) Serwis - internetowy portal społecznościowy, zamieszczony w domenie www.united.org.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługi;
2) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu, określone w § 4 Regulaminu;
3) Usługodawca – Printmax Lidia Gadomska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 5B/25, kod pocztowy 01-651, NIP 113-202-43-40, REGON 015730876;
4) Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę;
5) Rejestracja - proces polegający na poprawnym wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu oraz zaakceptowaniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym; Użytkownik dokonuje jednej Rejestracji, która umożliwia mu korzystanie z Serwisu;
6) Konto – przestrzeń na serwerze Usługodawcy dostępna dla Użytkownika po dokonaniu Rejestracji oraz zalogowaniu się za pośrednictwem Serwisu (podaniu loginu oraz hasła), lub zalogowaniu się poprzez portal Facebook (podaniu loginu oraz hasła do profilu na portalu Facebook), przypisana do Użytkownika, za pomocą której korzysta on z Usług wymagających Rejestracji;
7) Login - unikalna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w ramach Serwisu wybrana w trakcie Rejestracji;
8) Treści - zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie komentarze, ogłoszenia, zdjęcia i wszelkie inne dane, których zamieszczenie w Serwisie będzie możliwe;
9) Pomysł – zamieszczony w Serwisie przez Użytkownika pomysł na projekt IT, który to musi być realizowany razem z tym Użytkownikiem, i do którego to ten Użytkownik może sobie rościć prawa w postaci udziałów w przyszłej spółce korzystającej z tego pomysłu i rozwijającej go;
10) Pomysłodawca – Użytkownik, który zamieścił w Serwisie pomysł na projekt IT.

§ 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować:
1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2) urządzeniem mającym zainstalowaną wtyczkę multimedialną Adobe Flash Player 9 lub wyższą;
3) przeglądarką zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron WWW (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari).
2. Korzystanie z Usług wymagających Rejestracji wymaga posiadania przez Użytkownika adresu elektronicznego, którym może on samodzielnie dysponować.
3. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 4. Zakres Usług

1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
1) możliwość wyszukiwania i przeglądania profili Użytkowników;
2) możliwość wyszukiwania i przeglądania Pomysłów;
3) możliwość wyszukiwania i przeglądania Treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników;
4) udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu zamieszczania Pomysłów oraz Treści przez Użytkowników;
5) usługi platformy społecznościowej, polegające w szczególności na umożliwieniu różnych form wewnętrznej komunikacji między Użytkownikami, w tym udostępnianiu skrzynki pocztowej umieszczonej w Serwisie, wymianie komentarzy na temat Pomysłów;
6) otrzymywanie od Usługodawcy informacji o usługach i produktach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą (Newsletter).
2. Usługi wymienione w punktach 1-5 powyżej wymagają Rejestracji, a tym samym zawarcia umowy o świadczenie Usługi Konta.
3. Użytkownik może zamieszczać Pomysły oraz Treści w celu publikacji ich w Serwisie.
4. Usługodawca oświadcza, że Serwis będzie stale modyfikowany, w szczególności poprzez dodawanie nowych funkcjonalności lub usuwanie dotychczasowych funkcjonalności Serwisu, o czym Użytkownicy będą informowani na stronach Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, korzystanie z Serwisu, w tym utworzenie i korzystanie z Konta, jest dobrowolne i bezpłatne.
6. O wprowadzeniu płatnych funkcjonalności Usługodawca informuje na stronach Serwisu. Korzystanie z Usług płatnych jest całkowicie dobrowolne i opcjonalne. Informacje o rodzaju i wysokości opłat oraz sposobie pobierania opłat za Usługi płatne zostaną określone przez Usługodawcę na stronach Serwisu.
7. Usługi mają na celu wyłącznie umożliwienie kontaktu między Użytkownikami. Usługodawca nie odpowiada za ustalenia poczynione między Użytkownikami, jak również za działania podejmowane samodzielnie przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług.

§ 5. Usługa Konta

1. Świadczenie Usługi Konta polega na:
1) udostępnianiu Użytkownikowi przestrzeni na serwerach Usługodawcy w celu zamieszczania Pomysłów oraz Treści w Serwisie;
2) świadczeniu przez Usługodawcę usług platformy społecznościowej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 Regulaminu;
2. Umowa o świadczenie Usługi Konta zostaje zawarta w momencie zatwierdzenia przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu.
3. Użytkownik może dokonać Rejestracji w ramach Serwisu.
4. Dokonując Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać dane wskazane w formularzu rejestracyjnym i oznaczone jako obowiązkowe.
5. Konto dostępne jest do momentu usunięcia Konta przez Użytkownika lub do momentu usunięcia Konta przez Usługodawcę w przypadkach określonych w Regulaminie.
6. Usługodawca upoważniony jest do usunięcia Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
7. Usunięcie Konta skutkuje niemożliwością korzystania z Usług w zakresie w jakim wymagana jest Rejestracja.

§ 6. Treści zamieszczane przez Użytkowników

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom, którzy dokonali Rejestracji, możliwość zamieszczania Pomysłów oraz Treści w Serwisie.
2. Do zamieszczenia Pomysłu niezbędne jest podanie jego skróconego oraz pełnego opisu.
3. Wyświetlanie Treści zamieszczonej przez Użytkownika będzie trwało do momentu usunięcia tej Treści przez Użytkownika lub przez Usługodawcę – w przypadkach określonych w Regulaminie.
4. Usługodawca upoważniony jest do usunięcia Treści zamieszczonych przez Użytkownika w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności gdy Treść ta będzie niezgodna z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.
5. Jeżeli Treść zamieszczona przez Użytkownika bądź zamieszczone w tej Treści zdjęcie stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami), Użytkownik z chwilą ich zamieszczenia udziela Usługodawcy nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6. Licencja o której mowa w ust. 5 powyżej obejmuje także:
1) prawo do udzielania sublicencji;
2) zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 5 w odniesieniu do utworu.

§ 7. Usługa Newsletter

1. Przedmiotem Usługi Newsletter jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika, w sposób cykliczny informacji o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą.
2. Użytkownik może zamówić Newsletter w odpowiedniej zakładce Serwisu.
3. Newsletter zawiera informację handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zaś zamówienie Usługi Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej otrzymywanie.

§ 8. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
3. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania Pomysłów oraz Treści zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

§ 9. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Korzystając z Serwisu Użytkownicy obowiązani są postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać postanowień Regulaminu.
2. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem, jak również wykorzystywanie Usług w celu podejmowania działań sprzecznych z prawem lub Regulaminem.
3. Zakazane jest zamieszczenie w Serwisie Treści w celach zarobkowych oraz oferowanie innym Użytkownikom odpłatnych usług, chyba, że są one ściśle związane z zamieszczonymi w Serwie Pomysłami oraz z branżą IT, przy czym przez odpłatność należy rozumieć również żądanie innych niż pieniądz korzyści majątkowych.
4. Usługodawca informuje, że wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie Pomysłów oraz Treści o charakterze bezprawnym.
6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie w szczególności:
1) wulgaryzmów,
2) reklam lub przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
3) odesłań do innych stron internetowych,
4) treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,
5) treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym w szczególności ich wizerunek.
7. Użytkownik zamieszczający w Serwisie zdjęcia z jego własnym wizerunkiem wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w Serwisie.
8. Każdy, kto poweźmie informację, że Treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie są niezgodne z rzeczywistością, obowiązującymi przepisami prawa lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Usługodawcę o tym fakcie pocztą elektroniczną na adres podany w § 14 ust. 3 Regulaminu. Postanowienie to stosuje się również do przypadków, o których mowa w ust. 2 powyżej.
9. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej Rejestracji i usunąć Konto, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 10. Informacje dotyczące osób trzecich

1. Zamieszczanie przez Użytkownika w Serwisie zdjęcia, na których utrwalono wizerunek osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody tych osób na publikację ich wizerunku w Serwisie.
2. W razie powzięcia przez Usługodawcę wiadomości, zgodnie z którą wizerunek osoby trzeciej został zamieszczony w Serwisie bez jej zgody, Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego usunięcia wizerunku tej osoby z Serwisu.

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę.
2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko Użytkownika,
2) adres zamieszkania lub pobytu,
3) adres poczty elektronicznej,
4) numer PESEL,
4. Na poszczególnych stronach Serwisu Usługodawca określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia poszczególnych Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia niektórych Usług przez Usługodawcę. Usługodawca określa również przypadki, w których wymagana jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie określonych danych w celu świadczenia danej Usługi. Odmowa wyrażenia zgody w takich przypadkach może skutkować niemożliwością świadczenia danej Usługi.
5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
4) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
8. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
9. Dane osobowe Użytkownika stają się z chwilą zamieszczenia ich w ogólnodostępnych zakładkach Serwisu jawne dla innych użytkowników, w szczególności mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.
10. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
11. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkownika niezbędnych dla realizacji postanowień Regulaminu. Dane te są przetwarzane przez Usługodawcę dla zawarcia i wykonania umowy na warunkach określonych w Regulaminie, w tym zapewnienia należytej jakości usług, monitorowania i weryfikacji poprawności tej umowy – przez czas jej trwania (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników również w innych celach i zakresie, szczegółowo wskazanych w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem www.united.org.pl/polityka-prywatnosci/.
12. Usługodawca przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Polityka prywatności” – dostępny pod adresem www.united.org.pl/polityka-prywatnosci/. Dokument ten zawiera pełne informacje wymagane przez RODO. Użytkownik powinien szczegółowo się z nim zapoznać i go zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

§ 12. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej wskazany w § 14 ust. 3 Regulaminu.
2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy lub elektroniczny oraz login Użytkownika, a także szczegółowy opis problemu.
3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
4. O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie lub elektronicznie na adres podany w reklamacji.

§ 13. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Konta

1. Umowa o świadczenie Usługi Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
2. Usunięcie Konta przez Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi Konta i nie wymaga składania dodatkowego oświadczenia przez Użytkownika w tym przedmiocie.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi Konta składane jest drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika.
4. Rezygnacja z Usługi Newsletter możliwa jest w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linku obecnego w każdej wiadomości przesłanej przez Usługodawcę w ramach Usługi Newsletter lub poprzez przesłanie Usługodawcy wiadomości e-mail zawierającej rezygnację z Usługi Newsletter na adres poczty elektronicznej wskazany w § 14 ust. 3 Regulaminu. Po wykonaniu powyższych czynności Użytkownik zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Usługi Newsletter.
5. Rozwiązanie wszystkich umów wiąże się z zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę oraz usunięciem wszelkich danych Użytkownika z bazy danych Usługodawcy z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
6. Usługodawca po zakończeniu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika jest uprawniony przetwarzać tylko te z danych osobowych Użytkownika, które są:
1) niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, o ile Usługa świadczona na rzecz Użytkownika była Usługą płatną;
2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę, o ile Użytkownik wyraził na to uprzednią zgodę oraz pod warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (anonimizacja danych), chyba, że Użytkownik wyraził uprzednio zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń;
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi w sposób niezgody z prawem lub z Regulaminem.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. W razie zmiany Regulaminu Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, o którym mowa powyżej, winno zostać złożone drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy wskazany w ust. 3 poniżej. Wypowiedzenie następuje ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, określony przez Usługodawcę. W razie braku wypowiedzenia, Strony wiąże Regulamin w nowym brzmieniu.
2. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie Serwisu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail Użytkownika i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą.
3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej info@united.org.pl.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Regulamin wchodzi w życie dnia 10 kwietnia 2020 r.